บริษัทแอสเทลลัส ฟาร์มา(ไทยแลนด์) จำกัด

57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้น 9 ถนนวิทยุ , แขวงลุมพินี , เขตลุมพินี ,
จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2108-2333
แฟกส์ : 0-2108-2330

สอบถามข้อมูลยา

ข้อมูลผู้สอบถาม (Inquirer’s information)

 แพทย์(Physician) เภสัชกร(Pharmacist) พยาบาล(Nurse) ผู้ป่วย(Patient) อื่นๆ(Others)

ข้อมูลยาที่ต้องการสอบถาม (Medical Information Enquiry)

ข้อมูลด้านสุขภาพ